پیوست برنامه مناظره کابل را درکانال تلویزیون 1 تحت پوشش قرارداد

پیوست موافقت کرده است که با ارائه خدمات کوتاه کتبی رایگان به مقصد ارسال آراء ونظریات شرکت کنندگان و بینندگان مناظره کابل تلویزیون 1 را سراز ماه می سال 2011 تحت پوشش قرار دهد.  مناظره کابل یکی از محبوب ترین وپربیننده ترین برنامه های تلویزیونی درسطح افغانستان به شمار می رود که به مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشور توجه مبذول می دارد. بر اساس این موافقتنامه همکاری، پیوست خدمات پیام های کوتاه کتبی رایگان را دراختیار شرکت کنندگان و بینندگان  مناظره کابل قرار میدهد تا ایشان آرای خود را در مورد پهلو های مختلف مسایل مورد بحث در مناظره کابل ابراز بدارند. این تشریک مساعی هردو نهاد را قادر خواهد ساخت که برای ترویج بحث های سالم در میان مردم افغانستان و همچنان تنویر اذهان عا مه نقش مهمی ایفا نمایند. در طول برنامه، شرکت کنندگان پاسخ های خود را به کود مختصر 729 که کود مختصرپیوست می باشد ارسال مینمایند تا (به صورت آنی) شمارش گردیده و به مناظره کابل  فرستاده شود.  آمار وارقام آراء ونظریات مردم به طور منظم در پایان هر برنامه اعلام میگردد.