Monthly Archives: January 2013

پیوست با تلویزیون آریا قرارداد همکاری امضا نمود

Written on , by

 بتاریخ 30 جنوری سال 2013، پیوست یک قرارداد همکاری را با تلویزیون آریا به امضا رساند. بر اساس این قرارداد، مدیریت تلویزیون آریا با استفاده و به کارگیری پیوست زنده نظریات، انتقادات وآرای بینندگان را در مورد کیفیت برنامه های شبکه از طریق اس ام اس بدست خواهد آورد و با در نظر گرفتن آرای Continue Reading