Monthly Archives: April 2014

امضا قرارداد همکاری پیوست با رادیو سلام وطندار

Written on , by

شرکت ارتباطات همگانی پیوست قرارداد های همکاری را با رادیو سلام وطندار در ماه حوت 1392 به امضا رسانید. تحت قرارداد اولی رادیو سلام وطندار از خدمات (پی اد PayAd)  استفاده نموده و اعلانات و اشتهارهای خویش را برای شنوندگان این رادیو ارسال میدارد. قرارداد دیگر پیوست با رادیو سلام وطندار برای استفاده خدمات “پیام2” است. Continue Reading