امضا قرارداد همکاری پیوست با رادیو سلام وطندار

شرکت ارتباطات همگانی پیوست قرارداد های همکاری را با رادیو سلام وطندار در ماه حوت 1392 به امضا رسانید. تحت قرارداد اولی رادیو سلام وطندار از خدمات (پی اد PayAd)  استفاده نموده و اعلانات و اشتهارهای خویش را برای شنوندگان این رادیو ارسال میدارد. قرارداد دیگر پیوست با رادیو سلام وطندار برای استفاده خدمات “پیام2” است. تفاهم سومی مبنی بر استفاده (پیوست پی لایف Paywast PayLive) بوده و رادیو سلام وطندار این خدمات را در برنامه های تفریحی و ورزشی خویش مانند برنامه تازه به تازه، سرور صبح و برنامه لوبی استفاده خواهد نمود. رادیو سلام وطندار بعد از رادیو آرمان “طلوع”، دومین رادیو پر شنونده قشر جوان است که در سال 2003 به فعالیت آغاز نمود. این رادیو برنامه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی داشته که در کابل در موج کوتاه 98.9 پخش گردیده و در 34 ولایت کشور از طریق بیش از 60 رادیوی محلی نشرات دارد. سلام وطندار از طریق ستلایت و وب سایت www.salamwatandar.com  نیز قابل سمع است.