پیوست اولین مركز معلومات صحى در افغانستان را ایجاد نمود

شبکه ارتباطات همگانی پیوست بتاریخ اول دسمبر2013 تفاهم نامه ای را با وزارت صحت عامه جهموری اسلامی افغانستان به امضا رسانید. به اساس این تفاهم نامه، شبکه ارتباطات همگانی پیوست یک Call Center را به نام مرکزمعلومات صحی ایجاد نمود.

این پروژه به حمایت مالی  GAVI  با نظارت و همآهنگی سازمان صحی جهانی WHO در شهر کابل، شفاخانهء جمهوریت، توسط شبکه ارتباطات همگانی پیوست تطبیق میگردد.

مرکز معلومات صحی پس از ایجاد در12 سنبله 1393 که مصادف است به 3 سپتمبر 2014 با  حضور معین اداری و رؤسای دیپارتمنت های وزارت صحت عامه، نمایندگان پارلمان، نمایندگان وزارت مخابرات و تعدادى از رسانه های دولتی و خصوصی رسماٌ به فعالیت آغاز نمود.

شبکه ارتباطات همگانی پیوست به عنوان تطبیق کننده ای این پروژه از جدید ترین روش ها و معیار های جهانی بهره برده و یکی از برنامه ها را بنام mDoctor در سیستم نصب نموده است که دارای ویژه گی های همچون: راپور دهی دقیق، جمع آوری ارقام، وارد نمودن معلومات ابتدایی تماس گیرنده گان و سروی مجددميباشد.

در مرکز معلومات صحی، مشاورین صحی اعم از زن و مرد از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 صبح الی 4 عصر مصروف مشوره دهی به هموطنان میباشند. مردم همه روزه از سراسر افغانستان به این مرکز به شماره 166 بصورت رایگان به تماس شده، مشکلات صحی خود را با مشاورین شریک میسازند و نظر به ضرورت شان، از معلومات و مشوره های لازم مستفيد ميشوند.

مرکز معلومات صحی به دو هدف عمده ایجاد گردیده است:

الف: ارائه مشوره های صحی مسلکی برای بهبود و ارتقای صحت و ایجاد سلوک صحی مردم در سه بخش عمده و اساسی صحت باروری، تغذیه و واکسین برای تماس گیرندگان از سراسر افغانستان.

 ب: دریافت شکایات و پیشنهادات مردم از سکتور صحی؛ تا از این طریق وزارت صحت عامه و بخش های مربوطه اقدامات لازم و سریعتری را برای رفع مشکلات و بهبود کیفیت در عرضه خدمات صحی را انجام دهند.

مرکز معلومات صحی برای آنعده از افرادى که درنقاط دوردست كشور زندگی میکنند، اهمیت بیشتر داشته و برای آنها خیلی مفید است؛ زیرا در آن مناطق مراکز صحی و داکتران متخصص وجود ندارد ویا هم اندک است.

قابل یاد آوری است که شبکه ارتباط همگانی پیوست، از منابع مالی خود نیز در این پروژه سرمایه گذاری نموده است.