پیوست با شرکت زراعتی پروان باستان قرارداد همکاری دو جانبه را به امضا رساند

شبکه ارتباطات همگانی پیوست  بتاریخ 26 اپریل 2015 با شرکت زراعتی پروان باستان قرار داد همکاری دو جانبه را به امضا رسانید. به اساس این قرارداد شرکت زراعتی پروان باستان از خدمات پیام 1 شرکت پیوست جهت ارسال پیام و ارایه معلومات در مورد تولید تخم های اصلاح شده بزری و نوعیت تخم های بزری خویش به گروپ های مشخصى از دهاقین و باغداران استفاده مینماید.

شرکت زراعتی پروان باستان تخم های اصلاح شده بزری را به دهاقین توزیع مینماید و ساحه کاری این شرکت ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان و دایکندی میباشد.این شرکت جهت جلوگیری از آفت های طبیعی  از دهاقین میخواهد تا از تخم های بزری اصلاح شده در مزرعه های خویش استفاده نمایند.

هدف از این قرارداد، همکاری دو جانبه بین شرکت زراعتی پروان باستان و شبکه ارتباطات همگانی پیوست بوده و در نتیجه آن از یک طرف شرکت زراعتی به راحتی میتواند پیام های خود را به گروپ های مورد نظر خود برساند و از طرف دیگر به تعداد مشتریان پیوست افزوده میشود.

خدمات پیام”یک” پیوست  در واقع پیام یک جانبه بوده و درین نوع خدمات صرفآ دارنده یا مالک گروپ میتواند پیام خویش را به اعضای گروپ مشخص ارسال نماید.  به گونه مثال مشترکین می توانند در ارسال  اخبار، پیشکش های جدید، پیام های اضطراری، اعلانات، دعوت نامه ها، پیام های تبریکی، رساندن موضوعات مهم به کارمندان وغیره موارد از این پیشکش استفاده نمایند.  درین نوع خدمات اعضای گروپ قادر به فرستادن پیام به دارندهء گروپ نمیباشند.