همکاری پیوست در تطبیق پروژهء ثبات

به تاریخ 21 اکتوبر 2014 شبکه ارتباطات همگانی پیوست قرارداد همکاری را با دفتر بین المللی ایکام (AECOM) جهت فراهم سازی سیستم پیام رسانی SMS در پروژه ثبات به امضا رسانید.

پروژه ثبات یکی از پروژه های بزرگ دفتر بین المللی ایکام بوده که در ولایت هلمند جهت نزدیک ساختن مردم با والی و ولسوال های مربوطه  با استفاده از سیستم SMS یا سیستم I. V. R بكار انداخته شده تا مردم بتوانند مشکلات خود را به مقام ولایت برسانند.

سیستم طوری بود که مردم به شماره های که مربوط ولسوالی شان میشد تماس میگرفتند، مشکلات خود را برای مقام ولایت مطرح میکردند وصدای شان ثبت میشد؛ سپس کارمندان مؤظف ولایت پیام های مردم را از طریق سیستم، شنیده و به مشکلات شان رسیده گی صورت میگرفت.

دفتر بین المللی ایکام به همکاری شبکه ارتباطات همگانی پیوست با استفاده از خدمات پیام این شبکه، برای تمام ولسوالی ها شماره های خاص و گروپ های مشخص را اختصاص داده بود. اين شكايات از طریق رادیو های محلی در اوقات مختلف برای باشنده گان هر ولسوالی به نشر میرسید. مردم با علاقمندی و اشتیاق فراوان پیام های خود را ارسال مینودند.

شبکه ارتباطات همگانی پیوست به مدت شش ماه ، مسؤليت تخنیکی پروژه ثبات دفتر ایکام را به عهده داشت. این پروژه در ولسوالی هاى نادعلی، گرمسیر، نهرسراج و شهر لشکرگاه مركز ولایت هلمند تطبیق گردید.