About: Paywast

Recent Comments by Paywast

    No comments by Paywast yet.

Recent Posts by Paywast

پیوست برنامه بول یا نرخ تبادله اسعار را برای مبایل های هوشمند راه اندازی نمود

شبکه ارتباطات همگانی پیوست به روز سه شنبه 25 سنبله  برابر با 15 سپتامبر2015 در نمایشگاه غذایی که در مرکز نمایشگاه افغانستان براه انداخته شده بود، محصول جدید خویش را به نام Bol App  به معرفی گرفت. بول برنامه نرخ تبادله اسعار میباشد که توسط شبکه ارتباطات همگانی پیوست طراحی شده و این خدمات در Continue Reading

همکاری پیوست در تطبیق پروژهء ثبات

به تاریخ 21 اکتوبر 2014 شبکه ارتباطات همگانی پیوست قرارداد همکاری را با دفتر بین المللی ایکام (AECOM) جهت فراهم سازی سیستم پیام رسانی SMS در پروژه ثبات به امضا رسانید. پروژه ثبات یکی از پروژه های بزرگ دفتر بین المللی ایکام بوده که در ولایت هلمند جهت نزدیک ساختن مردم با والی و ولسوال Continue Reading

پیوست قرارداد مبنی بر همکاری های دو جانبه را با شرکت تجارتی صفت لعل زى لیمیتيد به امضا رساند

شبکه ارتباطات همگانی پیوست  بتاریخ چهارم ماه می 2015 با شرکت تجارتی صفت لعل زى لیمیتيد قرار داد همکاری دو جانبه را به امضا رسانید. بر اساس این قرارداد، شرکت تجارتی صفت لعل زى لیمیتيد از خدمات پیام 1 شرکت پیوست، جهت ارسال پیام و ارایه معلومات در مورد وسایل و ماشین آلات زراعتی خود Continue Reading

پیوست با شرکت زراعتی پروان باستان قرارداد همکاری دو جانبه را به امضا رساند

شبکه ارتباطات همگانی پیوست  بتاریخ 26 اپریل 2015 با شرکت زراعتی پروان باستان قرار داد همکاری دو جانبه را به امضا رسانید. به اساس این قرارداد شرکت زراعتی پروان باستان از خدمات پیام 1 شرکت پیوست جهت ارسال پیام و ارایه معلومات در مورد تولید تخم های اصلاح شده بزری و نوعیت تخم های بزری Continue Reading

پیوست اولین مركز معلومات صحى در افغانستان را ایجاد نمود

شبکه ارتباطات همگانی پیوست بتاریخ اول دسمبر2013 تفاهم نامه ای را با وزارت صحت عامه جهموری اسلامی افغانستان به امضا رسانید. به اساس این تفاهم نامه، شبکه ارتباطات همگانی پیوست یک Call Center را به نام مرکزمعلومات صحی ایجاد نمود. این پروژه به حمایت مالی  GAVI  با نظارت و همآهنگی سازمان صحی جهانی WHO در Continue Reading