تماس با ما

 دیپارتمنت خدمات مشتریان پیوست در جریان روز های شنبه الی پنج شنبه ازساعت 08:00 صبح الی 05:00 عصر به وقت کابل باز بوده و در خدمت مشتریان قراردارد.

شماره  های تیلفون خدمات مشتریان:

مشترکین افغان بیسیم: 729-729-707-93+

مشترکین ام تی ان: 729-729-777-93+

مشترکین اتصالات: 729-729-789-93+

مشترکین روشن: 729-729-798-93+

آدرس پست الکترونیکی ما: info@paywast.af