دریافت آخرین اخبار و وقایع از طریق پیوست

حالا پیوست در مورد آنچیکه شما به آن دلچسپی وعلاقه فراوان دارید توسط پیام های کوتاه کتبی خدمات مستقیم ارائه مینماید. چه این خدمات شامل کریکت، زیبایی، بهداشت، درمان و فوتبال گردد  و یا ده ها مورد دیگر. ما هر روز جدیدترین مطالب را چندین بار آماده می سازیم. فقط یگانه چیزی که شما باید برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات انجام  دهید اینست که کلمات کلیدی ویا نام مطلب مورد پسند خود را به شماره 729 ارسال کنید و بلافاصله مطلب خود را دریافت نمایید

اخبار و آگهی های مربوط به کریکت

حالا شما می توانید آخرین اخبار کریکت را به طور مستقیم درتیلفون های همراه خود  از طریق شبکه خدمات همگانی پیوست دریافت کنید. فقط درصفحه پیام تیلفون های خود کلمه “کریکت” را بنویسید و به شماره 729 ارسال نمایید. هزینه هر پیام کوتاه پنج افغانی خواهدبود.

اطلاعات زیبایی

حالا شما می توانید اطلاعات مربوط  به آرایش و زیبایی را به طور مستقیم در تیلفون های همراه خود از طریق شبکه خدمات همگانی پیوست دریافت کنید. فقط در صفحه پیام تیلفون های خود کلمه “زیبایی”  را بنویسید و به شماره 729 ارسال نمایید. هزینه هر پیام کوتاه فقط پنج افغانی خواهد بود

اخبار و هشدارهای بهداشتی 

حالا شما می توانید اخبار، اطلاعات وهشدار های بهداشتی را  به طور مستقیم در تیلفون های همراه خود  از طریق شبکه خدمات همگانی پیوست دریافت کنید. برای این کار به صفحه پیام تیلفون های همراه خود رفته و کلمه “سلامت” را بنویسید و به شماره 729 ارسال نمایید.  هزینه هر پیام کوتاه مبلغ پنج افغانی خواهد بود.

اخبار، اطلاعات و آگهی های مربوط به فوتبال

حالا شما می توانید جدیدترین اخبار و اطلاعات مربوط به فوتبال را به طور مستقیم در تیلفون های همراه خود از طریق شبکه  خدمات همگانی پیوست  دریافت کنید.  به صفحه پیام تیلفون های همراه خود رفته و کلمه “فوتبال” را بنویسید و به شماره 729 ارسال نمایید.  هزینه هر پیام کوتاه مبلغ پنج افغانی خواهد بود