بانکداری با موبایل

راه حل پیوست برای بانکداری با موبایل

پیوست مشتریان بانک ها را از هرگونه  سپرده گذاری، برداشت، کریدت ودبت در حساب های بانکی شان،  توسط پیام های کوتاه کتبی اطلاع می دهد . بلا فاصله پس از اینکه در حساب مشتریان بانکها دیپازیت ویا اینکه از حساب شان برداشت صورت گیرد، خدمات بانکداری پیوست توسط پیام های تولید شده خود کار کمپیوتری به صورت فوری به تیلفون های موبایل مشتریان پیام می فرستد و ایشان را از چنین دیپازیت و یابرداشت مطلع میسازد. این خدمات به مشتریان این فرصت را فراهم می کند که از همه فعالیت های تازه رخداده در حساب های شان در زمان واقعی (فورا وآنا) آگاه شوند و به سرعت واکنش نشان دهند و از هر گونه فعالیت غیر مجاز در حسابهای بانکی شان به بانک مربوطه اطلاع بدهند. برای بانکها، چنین اقدامی اعتماد روز افزون مردم را راجع به شفافیت و پاسخگویی آنها در برابر مشتریان شان جلب و تقویت مینماید. برای مشتریان، این امر می تواند سبب اطمنان و آرامش خاطر آنها جهت مصئونیت وامنیت حساب های  بانکی شان نزد بانکهای تجارتی باشد.  این خدمات به مشتریان این اطمینان را می دهد که هیچ فعالیتی در حساب های بانکی ایشان خارج از توجه و دور از مراقبت باقی نمیماند. این خدمات یکی دیگر از مزایای  اضافی بانک ها به مشتریان بوده و به ایشان صلح و آرامش ذهنی را فراهم مینماید و وفاداری دراز مدت آنها را به خود جلب مینماید

 

:مشتریان ما