خط مش و شرایط

پیوست یک شبکه خدمات ارتباط همگانی یا اجتماعی است که مقصد اساسی آن مهیا ساختن پیام های کوتاه کتبی توسط تیلیفون های همراه به همه مشترکین، استعمال کنندگان واعضای آن می باشد. هدف اصلی پیوست  از بکار گیری پیام های کوتاه کتبی همانا سهیم شدن معلومات واطلاعات جدید با هموطنان عزیر وگسترش آن درمیان همه مردم افغانستان می باشد.  در راه نیل به این هدف، پیوست به بکارگیری مسالمت آمیز تمام خدمات، بیطرفی سیاسی، حاکمیت قانون، عدم تجاوز به حریم شخصی و عدم نقض حقوق شخص ویا  موئسسه یی و پرهیز مطلق از ایجاد هرگونه ضرر وخساره مادی ومعنوی به دیگران تاکید جدا می گذارد.  قبل از استفاده از خدمات وتولیدات پیوست، مشترکین واستعمال کنندگان مکلف به پیروی از قواعد واصول ذیل می باشند

1. استعمال کنندگان نباید از هیچ قانون و مقرره  یی تخلف ورزند ویا به حقوق و امتیازات شخص و یا موئسسه ئی تجاوز نمایند و یا پیوست، گماشتگان، وابستگان، وکلا، جانشینان و مشتریان پیوست را در معرض خطر قرار دهند چه این خطر شامل بدیهی های مالی گردد و یا مصئونیت شخصی و یا سوء استفاده از سیستم پیوست.

2. استعمال کنندگان مکلف اند که از استعمال سیستم پیوست به حیث یک پایگاه جهت حمله به نام، شخصیت و شهرت اشخاص و سازمان ها و یا ضرر رسانیدن به وضعیت مالی اشخاص وسازمانها به شمول خدشه دار ساختن اعتبار، ثبات مالی و استقرار عملیاتی آنها جدا بپرهیزند.

3.  شبکه پیوست هر گز نباید به منظور توزیع معلومات و یا مندرجات و یا جهت حواله دادن به معلومات و مندرجاتی استعمال شود که شامل یکی از کتگوری های ذیل باشد:

الف:  دسترسی به مواد غیر قانونی یا ترویج فعالیتهای غیر قانونی  به شمول (اما نه محدود به) نقل وانتقال مواد مخدر، تمویل تروریزم، اعمال خشونت آمیز، فروش اسلحه و مهمات، فاحشه گری وخودفروشی، توطیه علیه دولت، دزدی مسلحانه، آدم ربایی وسایر اعمالیکه به موجب قوانین جمهوری اسلامی افغانستان وقوانین بین المللی و کنوانسیون هاو پروتوکول های موئسسه ملل متحد که افغانستان به آن ملحق گردیده است، فعالیت های غیر قانونی شمرده شده وجرم پنداشته می شوند.

ب: استعمال و یا دسترسی به کلمات و یا مندرجات فحش و قبیح، مواد تحریک کننده جنسی، استفاده از الفاظ وکلمات فحش و نمایش تصاویر واشکال شهوت انگیز وعریان وغیره.

ج: تخلف از حقوق افراد ثالث به شمول (اما نه محدود به) تخلف از حقوق مولف، مخترع و پدید آورنده، و یا حقوق انحصاری و یا ملکیت فکری اشخاص.

د:صدور بیانات، تبصره ها واظهار نظر های خصمانه و تحقیر آمیز علیه  گروه های سیاسی، اقوام وملیت ها، گروه های اجتماعی و یا شرکت ها و سازمان های تجارتی و سایر اشخاص حکمی و حقیقی به شمول (اما نه محدود به) تبصره ها واظهار نظرهای که عامل بروز اغتشاش وخشونت گردد.

4. مشترکین و استعمال کنند گان بسته های خدماتی پیوست و یا مشتقات آن مکلف اند که قبل از اشتراک و یا دسترسی به خدمات یاد شده  تمام مقررات، پالیسی ها، وشرایط وضوابط پیوست را مطالعه نموده و از آن پیروی نمایند.  بناٌ، تمام مشترکین و استعمال کنند گان بسته های خدماتی  پیوست (پیوست، پیام و پی اد) و یا مشتقات آن چنین پنداشته می شوند که  قبل از اشتراک تمام قواعد، پالیسی ها، شرایط وظو ابط پیوست رامطالعه و  آن  را کلا درک نموده اند.

5. نفس پذیرفتن شرایط وظوابط پیوست توسط مشترکین، داخل  شدن مشترکین بداخل سسیستم، و دسترسی آنان به خدمات پیوست به معنی امضای قرارداد با شرکت پیوست جهت استفاده از خدمات آن به شمار می آید. به استثنای معاملات بزرگ با شرکت ها وسازمان های دولتی و غیر دولتی، هیچ قرارداد جداگانه یی دیگری با مشترکین و اشخاص انفرادی به امضا نه خواهد رسید.

6. مشترکین خود مسئول تمام مصارف استفاده از خدمات پیوست خواهند بود چه این خدمات بوسیله تیلفون های همراه مشترکین توسط خود آنان صورت گیرد و یا توسظ اعضای خانواده و یا همگروپی های آنان.  شرکت پیوست در هیچ حالتی مسئول استفاده غیر مجاز  تیلفون های همراه مشترکین توسط اقارب ورفقای همگروپ ویا سایر افراد دیگریکه به تیلفون های آنان دسترسی پیدا می کنند نخواهد بود.   پیوست در صورتیکه در خلال بیست وچهار ساعت از مفقود شدن و یا دزدی شدن تیلفون همراه مشترک اطلاع به دست بیاورد، هر چه زود تر در صدد بلاک کردن استفاده از خدمات پیام های کوتاه یا اس ام اس تیلفون مذبور میگردد.  البته مشترکین به خاطر مسدود کردن و بلاک کردن خدمات صوتی و سایر خدمات تیلفون های همراه مکلف هستند که به شرکت مربوطه مخابراتی که خدمات تیلفون همراه را فراهم می نماید تماس بگیرند وتیلفون های خود را بلاک نمایند.  لزوماٌ این همه اقدامات پیوست به معنی تضمین کلی جهت جلو گیری کامل از استفاده غیر مجاز تیلفون ویا سیم کارت در خلال مدت مفقودیت آن به شمار نمی رود.

7. مشترکین و استفاده کنندگان پیوست باید آگاه باشند که بسته های خدماتی شرکت پیوست با قیمت های تخفیفی آن به مقصد استفاده نورمال و دوامدار فقط به کسانی پیشکش می گردند  که برای مدت طولانی به خدمات پیوست اشتراک می نمایند. کسانیکه به صورت دوامدار اشتراک نمی ورزند مستحق دریافت خدمات مذبور به شکل تخفیفی نه بوده ومی توانند که خدمات یاد شده را به قیمت نورمال آن در یافت نمایند.  همچنان کسانیکه از حد تعیین شده بسته خویش بالاتر استفاده می نمایند مکلف هستند که واحد های اضافی را به قیمت نورمال آن بپردازند.

8. پیوست به صورت انحصاری مسئول اداره و تهیه خدمات خویش می باشد که در اصولنامه و رهنمای آن  درج می باشد. این اصولنامه ورهنمای خدمات وقتا فوقتا نظر به لزومدید شرکت تجدید نظر شده وبدست نشر سپرده خواهد شد.

9. پیوست، شرکت های وابسته به پیوست، جانشینان، نمایندگان وگماشتگان آن به هیچ صورت و در تحت هیچگونه اوضاع و احوالی مسئول عمل، اجرات ویاعدم اجرات و یا سوء استفاده از خدمات وتولیدات پیوست  و یا مشتقات آن بوسیله مشترکین و استفاده کنندگان آن نخواهند بود اگر مشترکین و استفاده کنندگان با استفاده از خدمات پیوست موجب آزار، اذیت وضرر به اشخاص دیگر گردند چه این ضرر فزیکی، لفظی و  مالی  باشد ویا  نوع دیگری.

10. مشترکین و استفاده کنندگان خدمات وتولیدات پیوست باید بدانند که هدف اساسی از خدمات وتولیدات شرکت پیوست انکشاف در نحوه سهیم شدن معلومات ووصل نمودن افراد وگروهها بایکدیگر می باشد تا با تاءمین ارتباطات سریع ومستقیم  زمینه برای تحولات وفعالیت های مثبت اجتماعی و اقتصادی میسر گردد. بناٌ، مشترکین محترم مکلف هستند که از استعمال خدمات وتولیدات پیوست ومشتقات آن به غیر از اهداف یاد شده جداخود داری نموده واز فرستادن هر گونه پیام های دلخراش، و ازیت کننده به شمول (اما نه محدود به) اتهامات بی اساس،افتراءت ناروا، پیام های تهدید آمیز و قلدرگونه و یا پیام های نا خواسته وآزار دهنده جدا بپرهیزند.

11. شرکت پیوست مجددا بر تعهد خود مبنی برحفظ محرمیت  و اسرار شخصی مشترکین خویش تاکید می گذارد و به دوام تحفظ چنین محرمیت و اسرار شخصی در همه اوقات اصرار می نماید. پیوست هیچگاهی معلومات محرم و سری مشترکین خویش را که در ذخیره گاه های الکترونیک وسرور های خود ذخیره نموده  به هیچ مقصدی فاش نخواهد ساخت مگر اینکه حکم قانون ویا استعلام مقامات ذیصلاح عدلی و قضایی کشور چینین مطالبه یی را صادر نماید.

12. شرکت پیوست هیچگاه مسئول افشای معلومات محرم وسری مشترکین و استفاده کنندگان نخواهد بود اگر این معلومات توسط سایر مشترکین با استفاده از سیستم پیوست صورت گیرد.  مشترکین بایدد بدانند که آنها خود مسئول اعمال واجرات خود در پیشگاه قانون ومحاکم کشور خواهند بود اگر اشخاص متاثر شده وقربانیان دست به اقدام قضایی علیه ایشان بزنند. مشترکین واستفاده کنند گان خود مکلف هستند که در همه اوقات معلومات محرم وسری خویش را حفظ نموده و از دسترسی دیگران محفوظ نگاه بدارند. مشترکین و استفاده کنندگان شرکت پیوست را از هرگونه بدیهی، جبران خساره ،  تاوان و یا دعاوی ناشی از افشای معلومات محرم خویش که توسط سایر مشترکین ویا اشخاص ثالث افشاء گردد مبرا خواهند ساخت.

13. شرکت پیوست این حق را به خود محفوظ می داند که در هر وقتیکه خواسته باشد  یا با بدون اطلاع قبلی  دسترسی هر مشترکی را که از خدمات آن سوء استفاده کند منسوخ نماید به شرطیکه پیوست شکایاتی را مبنی بر چنین سوء استفاده همراه با دلایل وشواهد کافی وغیر قابل انکار بدست بیاورد که نشان دهنده چنین سوء استفاده بوده باشد.

14.  پیوست همچنان این حق را به خود محفوظ می داند که هر گروپ و یا عضو گروپ را در هر وقتیکه خواسته باشد با یا بدون اطلاع قبلی از استعمال خدمات وتولیدات خود به صورت موقتی و یا دایمی محروم سازد اگر چنین گروپ و یا عضوی در تخلف با پالیسی ها، قواعد و شرایط وظوابط پیوست عمل نموده باشد.

15. شرکت پیوست این حق را به خود محفوظ می داند که بر علاوه قطع خدمات،  افراد و یا گروه های را که از خدمات و تولیدات پیوست و یا مشتقات آن به مقصد ضرر رسانیدن پیوست، مشترکین پیوست و یا سایر اشخاص حکمی وحقیقی دیگر استفاده نمایند به مراجع عدلی وقضایی جمهوری اسلامی افغانستان معرفی نماید و یا علیه آنان اقامه دعوی نماید.

 16.  پیوست این حق را به خود محفوظ می داند که حسب ثواب دید، وقتا فوقتا در پالیسی ها، قواعد، شرایط وظوابط خود  بدون اطلاع قبلی تغیرات،  اضافات ویا کم و کاست های لازم را بوجود بیاورد.  پیوست چنین می پندارد که مشترکین و استفاده کنند گان   چنین تغیرات  را مطالعه نموده و از آن خود را باخبر سا خته اند.