پی اد

پی اد برای سازمان های بسیار بزرگ طرح ریزی شده است که گاه وبیگاه نیازمند تماس و ارسال ومرسول با گروه های عظیم مردم ازطریق وسایل اطلاعات چمعی هستند ومی خواهند که پیام های شان بزودترین فرصت به تعداد زیاد ازاعضای گروپ مورد نظرشان برسد. برخلاف پیوست و پیام که درآن خود سازمان ها گروپ می سازند، در ساختن گروپ های پی اد، سازمان یاد شده یکجا با تیم پی اد به صورت مشترک در ایجاد گروپ مورد نظر همکاری ومساعی مشترک می نمایند هرچند که سازمان خود مسئول انتخاب گروپ مورد نیاز، جمعیت مورد نظر ودریافت کنندگان پیام می باشد. بعد ازینکه گروپ ایجاد گردید، تیم پی اد نظر به فرمایش سازمان پیام های آن را به تمام اعضای گروپ ویا مجموعه مورد نظر سازمان یاد شده می فرستد.  برعلاوه، پی اد راپور تفصیلی تمام پیام هارا در اختیار سازمان یادشده قرار می دهد تا سازمان یا اداره بتواند موثریت ویا عدم موثریت کمپاین پیام های کوتاه خود را ارزیابی ونظارت نماید.  بطور مثال، وزارت های معارف و تحصیلات عالی میل دارند که به صد ها هزار متعلمین کشور پیام کوتاهی بفرستند و ایشان را از ضرب العجل وتاریخ نهایی امتحانات شمول ویا از نتایج امتحانات کانکوردر سراسر کشور مطلع سازند.  برای انجام چنین کاری، وزارت های مذکور تقاضای خودرا به شرکت پیوست می فرستند تا به نمایندگی از آنها به متعلمین درسراسر کشور برساند.  ادارات حکومتی می توانند از پی اد در ارسال پیام های گروهی وجمعی خود به مجموعه های بزرگ مردم استفاده نمایند چه این پیام ها به مقصد تخلیه عمومی در حالات اضطرار بوده باشند و یا به مقصد فراخوان بزرگ برای کار های داوطلبانه در اوقات خاص و یا پخش یک اطلاعیه عامه به مناسبت شیوع یک بیماری مهلک وساری. مثلاٌ، کمیسیون مستقل انتخابات می تواند به میلیون ها شهروند کشور از طریق پیام های کوتاه کتبی تماس برقرارنماید و به آنها درمورد نحوه برگزاری انتخابات قریب الوقوع اطلاعات لازم فراهم نماید و یا توسط آکهی های عامه به ایشان تفهیم نماید که در روز انتخابات چگونه رای بدهند وچگونه نظم ودسپلین انتخابات را رعایت نمایند.  شرکت های تجارتی نیز می توانند با استفاده از پی اد پیام های کوتاه کتبی دسته جمعی به تمام مردم بفرستند واز براه انداختن تولیدات جدید خود عامه مردم را با خبرسازند

PayAd