بسته های خدمات پیوست

 مشترکین و اعضای پیوست می توانند با انتخاب یکی از بسته های پیوست به آسانی برای خود گروپ بسازند. مشترکین پیوست باید مطلع باشند که ایشان می توانند به میل خود گروپ ها ی  خصوصی و یا عمومی بسازند.  در حالیکه در گروپ های عمومی هر کسی می تواند به گروپ بپیوندد و عضو شود ومعلومات خود را با دیگران سهیم شود، در گروپ های خصوصی تنها کسانی می توانند عضو شوند که اجازه قبلی مالک گروپ را بدست آورده باشند. گروپ های پیوست سهل ترین کانال یا مجرای ارسال و مرسول و سهیم شدن معلومات راجع به آنچیکه برای شما دلچسپ است می باشد چه این دلچسپی متعلق به درس وتحصیل باشد یا کار وفعالیت و یا کار وبار خانه ویا سایر شوق ها وسرگرمی های دیگر. هیچگاهی در تاریخ کشور ما، تماس با دوستان وخویشاوندان تا این حد سهل و آسان نبوده است.  اعضای خانواده ها هم می توانند از طریق گروپ خانواده باهم در تماس باشند و محرمیت تماس های شان برقرار باشد.  درین عصر برقراربودن تماس و به سرعت وصل شدن برای همگی ازاهمیت خاص برخوردار می باشد. افرادانفرادی تنها کسانی نیستند که از خدمات گروپهای پیوست بهره مند می گردند، گروپهای کوچک دیگر نیز از خدمات پیوست بهره مند شده می توانند. برای معلومات بیشتر، لطفا به ویدیوی ذیل مراجعه فرمایید.