نرخ بسته های پیوست

حد اکثر تعداد پیام های کوتاه کتبی خروجی پیام های کوتاه کتبی ورودی قیمت فی بسته به افغانی بسته ها
صفر پیام گروهی غیر محدود صفر رایگان
پیام گروهی 15 غیر محدود 25 افغانی ارزان
50 پیام گروهی غیر محدود 49 افغانی فراوان
250 پیام گروهی غیر محدود 99 افغانی بیکران