خدمات پیام های کوتاه برای تلویزیون ها ورادیوها

تقاضای مستقیم موسیقی مورد پسند توسط پیام کوتاه کتبی

روزانه تعداد زیاد برنامه های موسیقی توسط رادیو ها و تلویزیون ها به صورت زنده پخش می گردد. شما می توانید برنامه های موسیقی خود را با پزیرش تقاضا ی آهنگ ازجانب شنوندگان وبینندگان تان توسط پیام های کوتاه موبایلی رونق بیشتر بدهید. تقاضای موسیقی می تواند که با حق الاجره صورت بگیرد عواید آن باایستگاه یا مرکز رادیو وتلویزیون تقسیم گردیده و سبب ازدیاد عواید شبکه ویا ایستگاه مذبور گردد

گفتگوی زنده توسط پیام های کوتاه کتبی

آیا شما در ساعات اولیه روز و یا در ناوقت های شب ساعات فارغ وبی برنامه در شبکه تلویزیونی خود دارید؟

آیا شما در صدد پر کردن این خلا بدون اندکترین سرمایه گذاری پیشکی هستید؟ گفتگوی زنده و مستقیم توسط پیام های کوتاه کتبی موبایلی یگانه راه دسترسی به این هدف می باشد. گفتگوی زنده توسط اس ام اس می تواند به صورت تمام و کمال به نحو خود کار صورت گیرد وکمترین دخالت انسانی را ایجاب نمی نماید. آنچیکه شما نیاز دارید فقط رشد وترویج آن می باشد وبس.  پس از آن شما می توانید ازین ساعات اضافی و کم کار استفاده موثر نموده و عواید بدست بیاورید

رای دادن زنده توسط پیام های کوتاه کتبی

کدام نظر بهتر است نسبت به نظرات حضار شما در تالار؟ آیا شما کدام مسابقات ذهنی، نمایش گفت و شنودی یا نمایشات دیگری دارید که آرزو داشته باشید که درمورد چگوننگی آن از نظرات شنوندگان وبینندگان تان مستفیذ گردید؟ پس بهتر است به شنونگان ویا بینندگان تان فرصت بدهید که با ارسال پیام های کوتاه کتبی جزء برنامه شما باشند.  اگر برنامه شما تلویزیونی باشد، نتایج نظرخواهی را می توان با همان دیزاین، ترسیم وگرافیک مورد نظر شما  آناٌ در پرده تلویزیون به نمایش گذاشت

تشر اخبار عاجل توسط پیام کوتاه کتبی

امروزه بازار نشرات نسبت به هر زمان دیگر حالت رقابتی به خود گرفته است. شما با جدیت مبارزه وتلاش  می نماید که وفا داری بینندگان وشنوندگان خودرا کسب نمایید.  به مجردیکه شما به چنین آرمان نایل شدید باید که آن را دوباره از دست ندهید. نشر اخبار عاجل توسط پیام های کوتاه کتبی می تواند شمارا دررسیدن به حضار، مستمعین وپیامگیران شما به هر مقدار و کمیتی که می خواهید کمک کند. وقتیکه مردم به خدمات اخبار عاجل شما ااشتراک می نمایند، و هر زمانیکه آنها خبر عاجلی را در تیلفون همراه خود دریافت می نمایند، یاد تلویزیون شما در خاطرشان زنده می گردد

نظرات سازنده دریافت کنندگان برنامه ها توسط پیام کوتاه کتبی

راپوردهندگان ومحققین تلاش پیگیر وخستگی ناپذیر می نمایند تا به تلویزیون و رادیوی شما مواد فراهم نمایند. پس چه کسی می تواند بهتر از دریافت کنندگان برنامه های شما به این برنامه ها ارزش اضافه نمایند؟ بناءٌ، نمایشات گفت وشنودی خود را به صورت زنده عرضه نمایید و از بینند گان وشنوندگان خویش دعوت نمایید که  نظرات،  پیشنهادات و سوالات خود را توسط پیام های کوتاه کتبی مستقیما به نمایش تلویزیونی و یا رادیوی شما بفرستند. پیام های بینندگان را می توان ذریعه میزبان برنامه  ارزیابی کرد و یا مستقیما در پرده تلویزیون به نمایش گذاشت

مسابقات ذهنی زنده ومستقیم (نمایش استعداد ها) توسط پیام های کوتاه کتبی

اگر در دهه گذشته، یک برنامه با محتوی بازار برنامه های تفریحی را رونق داده باشد، بدون شک این برنامه همان نمایش استعداد ها و یا مسابقات ذهنی بوده  است.  در سطح بین المللی، شرکتهای متعدد دارنده امتیازات تجاری (فرانچایز) خیلی موفق بوده اند ودلیل عمده موفقیت ایشان هم همان اشتراک مستقیم بینندگان و وشنوندگان شان در برنامه ها بوده است. در نظام نشراتی امروزی، اجازه دادن وزمینه فراهم نمودن برای بینندگان جهت رای گیری در برنامه های نمایش استعداد ها یک امر حتمی است. این اقدام پیوند میان اشتراک کننده برنامه و بینندگان را مستحکمتر میسازد ودرعین زمان شیوه موثری است برای جمع آوری عواید توسط شرکت نشراتی

انتخاب بهترین آهنک ها توسط پیام های کوتاه کتبی

اگر تلویزیون ویا رادیوی شما بیشتر توجه خود را به برنامه های تفریحی مرکوز می نماید، بدون تر دید موسیقی یک عنصر عمده آن به شمار می رود.  رده بندی و انتخاب بهترین آهنگ ها هیجان می آفریند ووفاداری بینندگان وشنوندگان را ببار می آورد چه آهنگ ها و یا موسیقی مورد نظر بین المللی باشد  یا منطقه یی ویا هم محلی.  بگزار که گیرندگان (بینندگان وشنوندگان) تصمیم بگیرند وبهترین آهنگ هفته را ازطریق ارسال پیام های کوتاه کتبی انتخاب نمایند. معمولاٌ، انتخاب بهترین آهنگ هفته توسط رای گیرندگان صورت می گیرد

ارسال اخبار واطلاعات توسط پیام های کوتاه کتبی

اگر شما در هر گوشه و کنار کشور گزارشگر ندارید هیچ مشکلی نیست. گیرندگان (بیندگان وشنوندگان) شما بهترین ژورنالیست ها وگزارشگران شما توسط پیام های کوتاه کتبی  ویا تماس های تیلفونی خواهند بود. ارسال اطلاعات و اخبار توسط گیرندگان پوشش خبری شما را گسترش می دهد و به شما این امکان را می دهد که به جغرافیای وسیعتری دسترسی پیدا نمایید و از جاه های اخبار جمع آوری نمایید که قبلا برای شما ممکن ومیسر نبود

تازه ترین اطلاعات سپورتی توسط پیام های کوتاه کتبی

هنگامیکه شما یک برنامه سپورتی را پخش می نمایید، شما آرزو دارید که تحلیل ها و نتایج آنرا هر چه زود تر به گیرندگان خویش تقدیم نمایید. چه خوب خواهد بود اگر شما تازه ترین نتایج برنامه سپورتی را توسط پیام کوتاه کتبی تقریبا در همان زمان حقیقی آن به گیرندگان خود بفرستید. به شنونگان وبیینندگان خود این امکان را بدهید که خودرا برای دریافت تازه ترین های سپورت مورد پسند شان ریجستر نمایند و سپس آخرین نتایج مسابقات وبازی ها را از اطراف واکناف جهان توسط اس ام اس برایشان گزارش کنید

برنامه های مستقم توسط پیام های کوتاه کتبی

آیا شما آرزو دارید که برنامه زنده خود را بیشتر ازین به یک اشتراک عمل متقابل تبدیل نمایید؟ از تیلفون های همراه استفاده نمایید ونظرات گیرندگان وبازدید کنندگان خود را توسط پیام های کوتاه کتبی جویا شده و به سایرین سهیم شوید. نظرات بینندگان خود را در صفحه تلویزیون ویا پرده پراجکتور نمایش بدهید و آن را به صورت مستقیم وزنده در تلویزیون، رادیو و یا رسانه های ارتباط اجتماعی نشر نمایید. این ابتکار بعد تازه ئی در برنامه های زنده شما اضافه میکند و سبب وفاداری ورضاییت دریافت کنندگان برنامه های شما می گردد

برای معلومات بیشتر، به دوسیه الکترونیکی ذیل مراجعه نمایید: رهنمای موبایل برای رسانه ها و یا نشرکنندگان

Paywast Mobile Handbook for Broadcasters

 

:مشتریان ما

تلویزیون یک –

تلویزیون خورشید –

تلویزیون سبا –

رادیو نوا –

رادیو جوانان –